Tin tức hoạt động
Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã có thông báo số 16/2014/TB-LPQT ngày 26/02/2014 về việc ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ có hiệu lực trong đó nêu rõ "Bản ghi nhớ giữa chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Ma-lai-xi-a về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, ...
Thông tin dành cho học viên
Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh cao ngày nay, vai trò và nhiệm vụ của chuyên gia quản trị nguồn nhân lực trở nên rất quan trọng trong việc mang đến sự thành công của các tổ chức và các doanh nghiệp. Chuyên gia Quản trị nguồn nhân lực cần hiểu về những vấn ...
THÔNG TIN DÀNH CHO CB - VC, NLĐ