Tin tức hoạt động
Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã có thông báo số 16/2014/TB-LPQT ngày 26/02/2014 về việc ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ có hiệu lực trong đó nêu rõ "Bản ghi nhớ giữa chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Ma-lai-xi-a về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, ...
Thông tin dành cho học viên
Chương trình cung cấp các kiến thức liên ngành trong Lịch sử, Triết học, Luật, Kinh tế, Nghiên cứu về Giới, Nghiên cứu truyền thông và môi trường với trọng tâm về truyền thông xã hội và nhân văn của cư dân Châu Á. Thông qua nghiên cứu, học viên sẽ có thể giải thích ...
THÔNG TIN DÀNH CHO CB - VC, NLĐ